اپریل 19, 2021

د شهید امیرالمؤمنین تقبله الله د شهادت لومړی تلین