جنوري 17, 2021

د شهيد اميرالمؤمنین تقبله الله څلورم تلين