اکتوبر 20, 2020

د شهيد اميرالمؤمنین تقبله الله څلورم تلين