مې 09, 2021

د کرهڼي، مالدارۍ، عشر او زکات کميسیون