مې 09, 2021

د مرحوم اميرالمؤمنين رحمه الله اتم تلين