اګست 15, 2020

غزل/داود همت

شاعر: داود همت 
چــې ترمنځ دکومو،خلقو اعتماد وي
هغه نه ورکیږي ټول عمربه ښاد وي

ښه سپېڅلی نیت اخلاص چې پکې نه وي
عملونه به موخدای مه کړه بربادوي

خپل هدف ته که اسانه رسد غواړو
ځان اوخدای به موقدم په قدم یادوي

په بلا،بلا، غمونوباندي واوړي
چي ساتلی چاپه زړونوکې عناد وي

هغه خلګ تر وروستۍ ورځي کړیږي
چي ککړ په قومیت یاپه فسا دوي

راپریوزي به ضرور داود همته!
چاچي ایښی د دیوال کچه بنیادوي

Related posts