اکتوبر 27, 2020

د بلخ په ۴ ولسوالیو کې د مزدرو رژیم ۲۴ کارمندان له مجاهدینو سره یو ځای شول

د بلخ په ۴ ولسوالیو کې د مزدرو رژیم ۲۴ کارمندان له مجاهدینو سره یو ځای شول

په تېرو څو ورځو کې د اسلامي امارت د دعوت او ارشاد کمیسیون په زیار او د سیمې د مجاهدینو په مرسته د بلخ په زارع، کلدار، شولګر او خاص بلخ ولسوالیو کې د مزدور رژیم ۲۴ تنه پولیس، اربکیان او عسکر له مجاهدینو سره یو ځای شول، چې نومونه یې په لاندې ډول دي:

۱: عبدالقادرولدجمعه مراد ولسوالی کلداروظیفه پولیس

 ۲: احمدخان ولدملاعبدالشکور ولسوالی شولګره وظیفه اربکی

 ۳: محمدامین ولدکریم بردی ولسوالی کلدار وظیفه پولیس

 ۴: عبدالرزاق ولدعبدالستار ولسوالی کلداروظیفه پولیس

 ۵: عبداظاهرولدعبدالصمدولسوالی کلداروظیفه پولیس

 ۶: روزمرادولدعبدالرحمان ولسوالی کلدار وظیفه پولیس

 ۷: نعمت الله ولدنیازګل ولسوالی خاص بلخ وظیفه پولیس

 ۸ :اقمرادولدعبدالجبارولسوالی کلداروظیفه پولیس

 ۹: مهرالله ولدخال محمد ولسوالی زارع وظیفه پولیس

 ۱۰: محمدصالح ولدعبدالستارولسوالی کلداروظیفه پولی

 ۱۱ : ناصرولدغائب ولسوالی کلداروظیفه پولیس

 ۱۲: عبدالله ولدقلی ولسوالی کلداروظیفه پولیس

 ۱۳: روزمحمدولدالله نظر ولسواای کلداروظیفه عسکر

 ۱۴: محمدکریم ولدنظرولسوالی کلداروظیفه پولیس

 ۱۵ : روزتردی ولدخال نظر ولسوالی کلدار وظیفه پولیس

 ۱۶: محمداسماعیل ولدکمال ولسوالی کلداروظیفه پولیس

 ۱۷: موسی ولدعورض قلی ولسوالی کلداروظیفه پولیس

 ۱۸: محمداسلم ولدمحمدمرادولسوالی کلداروظیفه پولیس

 ۱۹: نظرمحمدولدمحمداکبرولسوالی زارع وظیفه اربکی

 ۲۰: زین الله ولدمحمدعالم ولسوالی زارع وظیفه پولیس

 ۲۱: محمدشکورولدباباخان ولسوالی کلداروظیفه پولیس

 ۲۲: عبدالجبارولدسعیدولسوالی کلداروظیفه پولیس

 ۲۳: عبدالجلیل ولدعبدالغفورولسوالی کلداروظیفه عسکر

۲۴: عبدالغنی ولدعبدالقادرولسوالی کلداروظیفه پولیس

دوی ژمنه کړې چې تر دې وروسته به د مزدور رژیم لپاره هیڅ ډول فعالیت نه کوي، مجاهدینو هم د دوی راتګ ته هرکلی ویلی، او د باورپاڼو په ورکولو سره یې بیرته ازاد ژوند ته ستانه کړي دي.

2020/2/12

 

Related posts