جنوري 24, 2021

د بلخ په ۶ ولسوالیو کې د کابل رژیم ۲۶ کارکوونکي له مجاهدینو سره یو ځای شول

د بلخ په ۶ ولسوالیو کې د کابل رژیم ۲۶ کارکوونکي له مجاهدینو سره یو ځای شول

په تېرو څو ورځو کې د بلخ ولایت، دولت اباد، زارع، چهاربولک، خاص بلخ، شولګر او چمتال کې د مزدور رژیم ۲۶ تنه عسکر، پولیس، اربکیان او نور د دعوت او ارشاد کمیسیون د مسؤلینو په زیار او د سیمې د مجاهدینو په مرسته له مجاهدینو سره یو ځای شول، چې د مجاهدینو لخوا یې دروند هرکلی وویل شو.

د راغلو کسانو پوره شهرت په لاندې ډول دی:

۱جواد ولد رحمت ولسوالی دولت اباد  وظیفه اربکی

 ۲ صاحب ولد ظاهر ولسوالی دولت اباد  وظیفه اربکی

 ۳ صدیق ولد محمد نادر ولسوالی دولت اباد  وظیفه اربکی

 ۴ ولی محمد ولد رجب ولسوالی دولت اباد  وظیفه اربکی

 ۵ مهراب ولداکرم ولسولی دولت اباد وظیفه اربکی

 ۶ امان الله ولد عبدلغفور ولسوالی زاری  وظیفه اربکی

 ۷ صبغت الله ولد محمد طاهر ولسوالی زارع وظیفه اربکی

 ۸ انور ولد عبدالجلیل ولسوالی زارع وظیفه اربکی

 ۹سیف الدین ولد محمد جمعه ولسوالی زارع  وظیفه پولیس

 ۱۰ سفر محمد ولد عبد الامیر ولسوالی خاص بلخ  وظیفه اربکی

 ۱۱جان محمد ولد سرور خان ولسوال چمتال  وظیفه اربکی

 ۱۲ امین الله ولدتوردقل ولسوالی چمتال  وظیفه پولیس

۱۳ امیرګل ولد عبدالرۇف ولسوالی شولګره وظیفه عسکر

 ۱۴ محمد داؤد ولد دین محمد ولسوالی شولګر  وظیفه اربکی

 ۱۵ عبدلقدیر ولد توردقل ولسوالی چمتال  وظیفه عسکر

 ۱۶ نصیر احمد ولدسید مراد ولسوالی چمتال قریه  وظیفه عسکر

 ۱۷نوروز ولد محمد رحیم ولسوالی خاص بلخ  وظیفه پولیس

 ۱۸بابه نظر ولد عبدالخالق ولسوالی دولت اباد  وظیفه اربکی

 ۱۹ اناربای ولد عبدالقیوم ولسوالی دولت اباد  وظیفه اربکی

 ۲۰ جاوید ولد حبیب ولسوالی دولت اباد  وظیفه اربکی

۲۱محمد سلیم ولد محمد حکیم ولسوالی دولت اباد  وظیفه اربکی

 ۲۲ محب الله ولد جمالدین ولسوالی چهار بولک قریه  وظیفه اربکی

 ۲۳خال محمد ولد نظر محمد ولسوالی چهاربولک  وظیفه پولیس

 ۲۴ خیر محمد ولسوالی چهار بولک وظیفه  اربکی

 ۲۵ احمد شاه ولد جمعه دین ولسوالی چهاربولک  وظیفه عسکر

 ۲۶ نظر محمد ولد شیر محمد ولسوالی چهار بولک  وظیفه پولیس

دوی په تېر د پښیمانتیا تر څنګ ژمنه کړې چې تر دې وروسته به کله هم د مزدور رژیم په لیکو کې فعالیت نه کوي.

2020/4/5

Related posts