نوومبر 30, 2020

د څنګ ملګري/ مهاجر

د څنګ ملګري/ مهاجر

یو څو د څنګ ملګري او یاران راباندي ګران دي
یوڅو د خوږي میني پتنګان راباندي ګران دي

یوڅو لکه نرګس لکه ګلاب لکه رېدي دي
یو څو لکه چمبیل لکه ریحان راباندي ګران دي

یو څو د غرب ومخته لکه نر غوندي ولاړ دي
یو څو دسپین ارمان پلور روان راباندي ګران دي

یو څو د سترګو تور ګڼم په زړه کي یې ساتمه
یو څو راباندي ښه لګې تر ځان راباندي ګران دي

یو څو قدر مند خلک د خوږو شهتو په څیر دي
یو څو د عمري میني ځوانان راباندي ګران دي

یو څو د مهاجر د ګل وطن ستري هستۍ دي
یو څو د نر بچي د خراسان راباندي ګران دي

Related posts