اګست 08, 2020

شاعرانو او لیکوالانوته/ همت

شاعرانو او لیکوالانوته/ همت

شاعر:ملامحمد داود همت

اې شاعــــــــــــــــــره اې لیکواله انقلاب دی
زلفې شـــــــونډې ګوره مه ستایه عذاب دی

دیرغـــــــــــل توندو ســـــــپیرو بادونو وړی
زما او ســـــــتادمسلماني خور حجاب دی

مسلمان ملت په وینوکي لت پت شــــــــــو
دلته ویردی هــــــــــــرزړګی کباب کباب دی

خیال کــــــــــــوه صاحبه غــاړي دي بنديږي
ورځ په حـــــشر د زرې ، زرې حــــــسا ب دی

خط اوخال پریـږده راوگرزه غـــــــــــرقیږي
دین وطن یادکــــړه په دې کي دي ثواب دی

مسئولیت زمـــا اوســــــتا داود هــــــــــمته
هـم منل هـــم رســــــول دخــدای کتاب دی

Related posts