اګست 09, 2020

عالیقدر چې قربان شي…. جابر کندهاری

عالیقدر چې قربان شي…. جابر کندهاری

شاعر: جابر کندهاری

په چا باندي خزان شي او په چا باندي سپرلی شي

تاریخ هم لکه زړه د ښکلو یاد باندي ژوندی شي

هغه د زړونو سر شي د پتنګ سره چې سیال شي

هغه د زړونو میر شی چې په دین باندي لوګی شي

وړه خبره نه ده عالیقدر چې قربان شي

هغه ملت منصور شی او په برخه یې بری شي

دا ستا د سوځېدلي لولپه تن له ازاره

جهان اثري شوی دی جهان به لېونی شي

د غرب له لوی کاله نه به هم جوړه شي جونګړه

دا ستا له کرامته به وړوکی شي کوچنی شي

پر دوو دي له ملګرو سره یوځای ناورین جوړ کړ

درېیم که هم را درومي دلته مات به یې تندی شي

روزلي دي په ننګ دي شازلمي و انقلاب ته

شیطاني دنیاګۍ ته به هر یو خار او ازغی شي

جابر دي له مسیره ذره هم په طرف مه شه

دې لار کې دي ژوندی وي او دې لارکې دې مرګی شي

Related posts