اګست 09, 2020

د بلخ په ۸ ولسوالیو کې د مزدوري ادارې ۵۴ کارکوونکي له مجاهدینو سره یو ځای شول

د بلخ په ۸ ولسوالیو کې د مزدوري ادارې ۵۴ کارکوونکي له مجاهدینو سره یو ځای شول

د بلخ ولایت، دولت اباد، چهاربولک، زارع، شولګر، البرز، کلدار، دهدادي او خاص بلخ ولسوالیو په مربوطاتو کې د کابل ادارې(۵۴) عسکر، پولیس او اربکیان د حقائقو په درک کولواو د امیرالمؤمنین د عفوي له فرمان څخه په ګټې اخیستو په مزدوره اداره کې له خپلو دندولاس په سر او له مجاهدینوسره یو ځای شول، چې د دعوت او ارشاد مسئولینو یې هرکلی وکړ او خپل عادي ژوند ته یې سوق کړل.

د راغلو کسانو نومونه په لاندې ډول دي:

1شیرمحمدولد امیرمحمد ولسوالی دهدادی وظیفه عسکر

2عزیزالله ولدتاج الدین ولسوالی شولګره وظیفه اربکی

 3عین الدین ولدجمعه بای ولسوالی البرز وظیفه اربکی

4 جان اغا ولد سیدمیراغا ولسوالی شولګره وظیفه اربکی

 5زبیح الله ولد سلطان ولسوالی شولګره وظیفه پولیس

 6سیدجوره ولدسیدرسول ولسوالی دهدادی وظیفه اربکی

7 شاه محمد ولدمحمدین ولسوالی کشنده وظیفه اربکی

 8ابراهیم ولدغلام رسول ولسوالی زارع وظیفه اربکی

 9محمدجواد ولدغلام نبی ولسوالی شولګر وظیفه اربکی

 10 شیرمحمد ولد اغامحمد ولسوالی چهاربولک

 11 محمدنسیم ولدمحمدرحیم ولسوالی چهاربولک وظیفه اربکی

 12 جلالدین ولدمحمدظاهرولسوالی چهاربولک وظیفه اربکی

13 محمدجاویدولد نصرالدین ولسوالی زارع وظیفه اربکی

14 اسدالله ولدمحمدامیرولسوالی زارع وظیفه اربکی

15 امام علی ولدعبدالحمید ولسوالی زارع وظیفه پولیس

16 محمدشاه ولدعبدالرحیم ولسوالی زارع وظیفه پولیس

 17نورالدین ولداسماعیل ولسوالی زارع وظیفه اربکی

 18محمدامین ولدمحمدخان ولسوالی زارع وظیفه اربکی

 19محمدداؤدولدجان علی ولسوالي زارع وظیفه اربکی

 20 خیرالله ولدقیام الدین ولسوالی زارع وظیفه پولیس

 21نجیب الله ولدعبدالمجیدولسوالی زارع وظیفه پولیس

22 ګلبدین ولدشمس الدین ولسوالی زارع وظیفه پولیس

 23جمعه خان ولدجان علی ولسوالی زارع وظیفه اربکی

 24عبدالباقی ولدعالم خان ولسوالی زارع وظیفه اربکی

 25وصال الدین ولدمحراب الدین ولسوالی زارع وظیفه اربکی

 26محمدرحیم ولدعبدالرحیم ولسوالی زارع وظیفه پولیس

 27خالی بای ولدغلام محمدولسوالی زارع وظیفه اربکی

 28عبدالقیوم ولد اغانظر ولسوالی زارع وظیفه پولیس

29محمدهاشم ولداغانظرولسوالی زارع وظیفه عسکر

30عبدالقادرولدجوره بای ولسوالی زارع وظیفه پولیس

 31 محمدګل ولدعبدالرحمن ولسوالی زارع وظیفه اربکی

32 محمدعلیم ولدرحمان قل ولسوالی دولت اباد وظیفه پولیس

 33رحمت الله ولدمحمد نظر ولسوالی دولت اباد وظیفه عسکر

34نجیب الله ولدحامدکلی ولسوالی دولت اباد وظیفه عسکر

35شمس الله ولدمحمدکلی ولسوالی دولت اباد وظیفه اربکی

 36عبدالرحیم ولدحق محمد ولسوالی کلداروظیفه پولیس

37 عبدالغفورولد موسی ولسوالی کلداروظیفه پولیس

38 نورمحمدولدامام علی ولسوالی خاص بلخ وظیفه پولیس

39عیدمحمدولدنیک محمدولسوالی خاص بلخ وظیفه پولیس

 40جمعدین ولدعبدالعزیزولسوالی خاص بلخ  پولیس

 41نصرالله ولدعبدالنصیرولدخاص بلخ وظیفه پولیس

42 میرزامحمدولدمحمدین ولسوالی خاص بلخ وظیفه اربکی

۴۳محمدقاسم ولدمحمدجان ولسوالی خاص بلخ وظیفه پولیس

44 نورمحمدولد دادمحمد ولسوالی خاص بلخ وظیفه پولیس

 45جمع الدین ولدعجب خان ولسوالی خاص بلخ وظیفه پولیس

 46محمدیوسف ولدسیدامیرولسوالی خاص بلخ وظیفه پولیس

 47حیات الله ولدمیراغا ولسوالی خاص بلخ وظیفه عسکر

48محمدفریدولدمحمدعباس ولسوالی خاص بلخ وظیفه عسکر

49سیدلطیف ولدمیرعزیزولسوالی خاص بلخ وظیفه پولیس

 50نازک میرولد محمدرسول ولسوالی خاص بلخ وظیفه اربکی

 51 محمدلطیف ولدسفرمحمد ولسوالی خاص بلخ وظیفه اربکی

52 جاویدولد ادم خان ولسوالی شولګره وظیفه اربکی

 53عبدالرحیم ولدامان ولسوالی کلداروظیفه اربکی

54 خیرالله ولدسیدګلدی ولسوالی کلدار وظیفه اربکی

دوی ټولو په خپلو تېرو اعمالو د پښیمانتیا ترڅنګ له مجاهدینو سره د همکارۍ او د مزدوري ادارې لپاره د فعالیت نه کولو کلکه ژمنه کړې او په پاته نورو یې هم غږ کړی، چې د یو ازاد اسلامي افغانستان لپاره دي له جګړې تېر او مجاهدینو سره یو ځای شي.

2020/6/19

Related posts