اګست 08, 2020

وژونکی ډاکټر/ انس حقاني

وژونکی ډاکټر/ انس حقاني

شاعر: انس حقاني

دغضب څپو اخیستي او ژوندون ته یې خطر دی
چا چې ژمنې ماتې کړي، زخمي کړی یې باور دی

نه یې ټپ د چا ټکور کړ، نه یې رنځ د چا دوا کړ
بس ژوندي وګړي وژني، لیونی د ارګ ډاکټر دی

چاته سوله ټوله ګټه، څوک په جنګ کې ګټې ویني
نړیوال دي نه مړیږي، یو افغان دی در په در دی

په قیمت د دین ناموس چی ابادي دوطن غواړي
مفکوره یی اشغال شوې، دا وګړی سیکولر دی

په یو څو فاحشو ښځو، لږکیو پریکړه مه کړه!
دلته سَتر فریضه ده، ټول جهان په دې خبر دی

دا سړی به صالح نشي، په خبرو په اترو
د انس ارزیابی دا ده، د انس داسي نظر دی

Related posts