اګست 15, 2020

غزل / مهاجر

غزل / مهاجر

شاعر: مهاجر
پرېږده چي زمونږ د وینو تږي شرمسار پاته شي
پرېږده چي پړي یې خجل پر سر د دار پاته شي

پرېږده چي ستوري مشالونه خپل وطن ته راشي
پرېږده چي لمر پر خپله خاوره او دِیار پاته شي

پرېږده غلامه! لاپي مه وهه په پروتو باندي
پرېږده چي لاس کي دي نیمګړی خوني وار پاته شي

پرېږده بادار دي در نه ځي غلامه څه به کوې؟
پرېږده تاریخ ته چي دي نوم د ستر غدار پاته شي

پرېږده! ایمان په څو ډالرو باندي مه خرڅوه!
پرېږده ژوندون به دي ډیر ستړی او ناچار پاته شي

پرېږده راځه د مهاجر ګل امارت ته راشه
پرېږده چي پل دي پر مسیر د خواږه یار پاته شي

Related posts