اګست 10, 2020

د بندیانو کمېسیون هیئت په پلچرخي زندان کي دی د مجاهدینو د خلاصون لړۍ څاري

د بندیانو کمېسیون هیئت په پلچرخي زندان کي دی د مجاهدینو د خلاصون لړۍ څاري

د اسلامي امارت د بندیانو کمېسیون هیئت په پلچرخي زندان کي دی او د دوحې
د تړون سره سم د لیست مطابق د مجاهدینو د خلاصون لړۍ څاري

 

 

Related posts