جنوري 17, 2021

قحط الرجال/ انس حقاني

قحط الرجال/ انس حقاني

شاعر: انس حقاني
نر یې نه ښاغلی، نه اغلی دی

دوی کې د سړیو قحط راغلی دی

غواړي له فطرت سره جګړه وکړي

دا څومره احمق څومره لویدلی دی

څومره بر ملا د دین توهین کوي

څوک چې د لویدیځ بادو وهلی دی

پوه دې شي نړۍ په دې خبره ښه

ګران افغانستان ځوان دی، ښاغلی دی

مه تپئ په مونږه د غرب سپک فطرت

هرچا چې منلی غولیدلی دی

شکر ای انسه مسلمان یو مونږ

دود د افغانیت مو لا سپیڅلی دی

Related posts