دسمبر 01, 2020

فراه کي د فرهنګي کمېسیون هیئت د زبیر بن العوام (رض) له معسکر څخه لیدنه وکړه او د فرهنکي کمیسیون اړوند توکي یې پرې توزیع کړل

فراه کي د فرهنګي کمېسیون هیئت د زبیر بن العوام (رض) له معسکر څخه لیدنه وکړه او د فرهنکي کمیسیون اړوند توکي یې پرې توزیع کړل

فراه کي د فرهنګي کمېسیون هیئت د زبیر بن العوام (رض) له معسکر څخه لیدنه وکړه او د فرهنکي کمیسیون اړوند توکي یې پرې توزیع کړل.

Related posts