جنوري 18, 2021

إسلامي نړۍ باید پر خپل ځان د إتکاء فکر ولري.

إسلامي نړۍ باید پر خپل ځان د إتکاء فکر ولري.

عبدالرحمن محمود:

و سلطان نورالدین زنکي ته له رومیانو څخه یو ځوان راغی اسلام یي قبول کړ ، له سلطان نورالدین زنکي رحمه الله څخه یي و غوښتل چي د مسلمانانو په خاوره کي ژوند وکړي.
سلطان نورالدین ورته وویل کسب او هنر دې څه دی؟ هغه ورته وویل چي طبیب یم ، د زخمیانو علاج کولای سم.
نورالدین ورته وویل أیا خوښه دې نده چي زموږ د لښکر د زخمیانو د علاج دنده پر غاړه واخلې؟
هغه ورته وویل د همدي لپاره راغلی یم أی أمیره ، هغه ګناه چي د کفارو د زخمیانو علاج مي کاوه د هغې جبیره أوس غواړم په دې وکړم چي د مسلمانانو د لښکر د زخمیانو علاج وکړم.
نورالدین رحمه الله ورته وویل أی ځویکیه اسلام مخکیني ګناهونه ټوله محوه کوي ، اوس دا راته ووایه چي د علاج دوایي له کوم ځایه راوړې ؟ هغه ورته وویل بعضي دواوې سته چي فقط له هغه شین ګیاوو، نباتاتو څخه جوړیږي چي هغه د رومیانو پر مځکه پیدا کیږي ، نورالدین ورته وویل بچیه دا ماته مناسب نه ښکاري چي زموږ د زخمیانو علاج دي زموږ د دښمنانو له خاوري راځي.
بیا یي ورته وویل چي یو څو عسکر له ځان سره واخله بغیر له عسکري لباسه ولاړسئ د رومیانو و مځکي ته ، کوم بوټی چي ورته ضرورت وي او دلته نوي هغه راوړه پر دې مځکه یي وکره تر څو چي زموږ پر مځکه هم دغه بوټی پیدا سي ، ځوان ولاړی او ټوله هغه نباتات یي راوړه چي ورته ضرورت وو.
نورالدین زنکي رحمه الله ورته یوه لویه ټوټه مځکه ورکړه ، او مزدوران یي ورکړه ، او د ضرورت په خاطر یي د هغه وخت مروجې روفۍ هم ورکړي ، او ورته ویي ویل چي کله حاصل ته ورسیده بیا موږ ته خبر راکړه.
هغه ځوان په دیانتدارۍ سره خپل مسئولیت أداء کړ ، او هغه نباتات یي و حاصل ته ورسول ، بیا نورالدین زنکي رحمه الله ورته یو روغتون ډوله ځای ورکړ او یو ټولۍ د ځوانانو یي ورسره شاګردان وګمارل ، که فرضا هغه ځوان باندي یو څه وشي ځای به یي خالي نه پاته کیږي.
د څه وخت وروسته هغه ځوان و سلطان نورالدین زنکي رحمه الله ته راغی او ورته ویي ویل چي أی زما أمیره نور زما هنر او کسب دغه ځوانانو په ښه توګه زده کړی، ماته ضرورت نسته ، نور زه غواړم چي د اسلام په لښکر کي وجنګیږم او شهید سم.
سلطان نورالدین زنکي رحمه الله چي د ځوان جدیت ولیدی له ډیر سوچ وروسته یي ورته وویل، خپل وصیت نامه ولیکه ، او خپل ځان ته خپله سلاح رانیسه ، زه یي نه درکوم ، ځوان هم ورته وویل سمعا و طاعة ، خوښه مي ده.
ځوان د مسلمانانو په لښکر کي داخل سو او داسي له شهامته ډکه غزاء یي وکړه چي رومیان یي مخي ته نه ورتله او له ډیري ویري یي ویل چي د مسلمانانو په لښکر کي پیریان هم جنګ کوي.
کله چي جنګ پای ته ورسید ، نورالدین زنکي رحمه الله پر شهیدانو ګرځیدی تر څو چي هغه ځوان یي پیدا کړ ، شهید سوی وو ، پر ټنډه یي مچ کړ او په لوړ آواز یي وژړل ، شهید ځوان یي په خپلې غیږ پسي و نیوه چي ګوري یو کاغذ یي په جیب کي دی چي خپل وصیت یي پري لیکلی وو ، او دا وصیت یي کړی وو چي څه مال یي د أولاد لپاره دی ، نور یي ټول باید د مسلمانانو پر لښکر او غازیانو مصرف شي.
په وصیت نامه کي یي دا هم لیکلي وه چي أی زما أمیره تا چي کله ماته أمر وکړ چي سلاح رانیسم ماته ستا هغه خبره یاد سوه چي تا به ویل ( د مسلمانانو بیرغ به تر هغه وخته رپاند نشي تر څو چي ډوډۍ یي د خپل لاس نوي ، او دواء او سلاح یي خپل ابتکار او جوړښت نوي ، زما أمیره رب تعالی دي تاته ښه بدله درکړي ، او سوال کوم چي په جنت کي مي ته ملګری وسي.

المصدر
-البداية والنهاية لـ ابن كثير.

Related posts