مارچ 01, 2021

د بغاوت چیغه

د بغاوت چیغه

غزل: اسرار عمر
د بــغـاوت چیغې دې رنــګ راوړی
د جنګ میدان دې له فِرنګ راوړی

د دار په سر چې دي مسکي زلمکي
د آزادۍ په عـشق یې نـنـګ راوړی

د چم چې مړاوې دي ګورګورې پیغلې
مـــرګـي زلــمی پــه ونـه دنـګ راوړی

دي د شـهیـد لالي د څـڼو عطر؟
که دې په لپو کې لونګ راوړی؟

ستر افتخار د آزادۍ اســراره
د مدرسې طالب ملنګ راوړی

Related posts