مارچ 03, 2021

زېړوکی لمر به راځي

زېړوکی لمر به راځي

کاروان
زېړوکی لمر به راځي
د غره پر سر به راځي
تیارې به و تښتوي
د نُور لښکر به راځي
خلاص د ګلونو پر مخ
د پرخې ور به راځي
د مینې امن خبر
پر لرو بر به راځي
سخ د کابل د بلبل
ګل د خیبر به راځي
یوه شاعره جلکۍ
له پېښور به راځي
د پخلاینې سرود
پر مرور به راځي
په سره غاټول به واوړي
داغ د ځیګر به راځي
ډک یې کچکول د مینې
مست قلندر به راځي
لمدې وږمې د چنار
له بر ګودر به راځي
د شنو غنمو خوشبو
د نغمو کر به راځي
د شکرینو نغمو
شیرین خبر به راځي
تورې پنجرې ماتوي
شینکي وزر به راځي
د شنو طوطیانو چغار
قند و شکر به راځي
د مرغلرو څپې
شین سمندر به راځي
د ګل کرونکو نجونو
رنګین حشر به راځي
د قصیدو د کاروان
غزل محشر به راځي

پيرمحمد کاروان

Related posts