مارچ 02, 2021

سنګره..!

سنګره..!
  1. شاعر: مجاهد پاڅون

مرید مرید یمه زه ستا سنګره
د محمد رسول الله سنګره

تاسره کړی مې بیعت ترعمره
ته زما پیر ستر مقتدا سنګره

زه په تسبو زه په ماشه ذکرکړم
زما ډبرینه خانقا سنګره

ستا محبت کی دالله محبت
ځکه مئین یمه په تا سنګره

ستا پریښودل ددین اسلام پریښودل
نه ګړم لتاسره سره جفا سنګره

صدیق، عمر، عثمان، علي یادګار یې
میراث زمونږه د آقا سنګره

پاڅون ستاغېږ کې شهادت غواړمه
دامې آرزو او تمنا سنګره

Related posts