مارچ 02, 2021

صلی الله علی نبي الاُمي

صلی الله علی نبي الاُمي

نړۍ به خوند ستا له ښکلا نۀ اخلي
څوارلس پېړۍ که نورې تيرې هم شي

ستا مئينان بيا هم پرې نۀ شي ماړه
ستا د ښايست کيسې که ډېرې هم شي
ﷺ ﷺ ﷺ

Related posts