مارچ 06, 2021

ناز مې واخله!

ناز مې واخله!

عبدالحی مطمئن
مسافر يمه نګاره ناز مې واخله
ورکه کړې مې ده لاره ناز مې واخله

د شمال د لوړو څوکو مسلمانه
زه راځم له کندهاره ناز مې واخله

ما راوړي انعامونه قراني دي
يو به درکړم له دستاره ناز مې واخله

ستا په څنګ کې يو ښامار راسره مړ کړه
له پنجشيره تر تخاره ناز مې واخله

له ماښامه مې په وينو کاڼي سره شول
اوس به ژاړم تر سهاره ناز مې واخله

که همدا سوبه ترلاسه مطمئن کړه
شي به خلاص له انتظاره ناز مې واخله

Related posts