مارچ 05, 2021

اې څښتنه!

اې څښتنه!

 

شعر: نسیم ریاض

په خپل عِشق کې مې ستي کړې اې څښتنه
ستا په لار مې قرباني کړې اې څښتنه

چي ټوټې شي او ایره ایره و جود مې
ما لوګي او سپیلني کړې اې څښتنه

ژوند عدم کړه او وصال راته وجود کړه
محبت مې حقیقې کړې اې څښته

تنده ماته شي دیدن دیار پرې و شي
را نصیب جام کوثرې کړې اې څښتنه

چې په مینه دې غرق فرق شم او مدهوش شم
بیا مې ژوند را ابدې کړې اې څښتنه

خدايه ستا عاجز بنده ریاض شهید کړې
بس سعید یې ازلې کړې اې څـــــــښتنه

Related posts